עכשיו בזולו: משלוח חינם בקנייה מעל 120 ש"ח

תנאי שימוש באתר זולו

תנאי שימוש באתר "זולו"

מעודכן ליום 23.1.2024

1. כללי

 

1.1  אתר זה (להלן: "האתר") הוא בבעלותה של מ.ז. זולו פט וט בע״מ, ח.פ 516035615 (להלן: "החברה") ומופעל על ידה. האתר מאפשר רכישה מקוונת של מוצרים המשווקים על ידי החברה (חנות וירטואלית), על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל.

1.2  תנאי השימוש באתר  יחולו על כל שימוש באתר ו/או רכישה שתתבצע דרכו. הגלישה באתר ו/או הרכישה באמצעותו ו/או כל שימוש אחר באתר (להלן: "השימוש באתר") מהווה אישור והסכמה של המשתמשים או הגולשים  (להלן: "המשתמש/ת או "המשתמשים") לתנאי השימוש באתר.

1.3  המשתמשים מצהירים ומאשרים כי קראו את תנאי השימוש באתר בעיון וכי הם מודעים ומסכימים להם במלואם. ככל שהמשתמשים אינם מסכימים לתנאי השימוש באתר או לחלקם, המשתמשים מתבקשים שלא לעשות כל שימוש באתר.

1.4  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק או להוסיף על תנאי השימוש באתר בכל עת, ללא מתן הודעה מוקדמת מעבר לפרסום ההוראות בתנאי השימוש באתר ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר, בשירותים המוצעים בו ו/או בתנאי השימוש באתר יחייבו את המשתמשים באתר עם המשך השימוש בו. על המשתמשים להקפיד לעיין ולהתעדכן בתנאי השימוש באתר מאחר שעצם השימוש באתר בכל דרך, במישרין או בעקיפין, לרבות גלישה באתר, שימוש בכל תוכן ו/או שירות המופיע בו, רישום וכניסה לאזור האישי (במקרים בהם הדבר מתאפשר) ורכישה  וכדומה מהווים הסכמה מלאה ומפורשת לתנאי השימוש באתר, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות (להלן "מדיניות הפרטיות") בה ניתן לצפות כאן, כפי שיעודכנו מעת לעת, ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות.

1.5  נוסח תנאי השימוש באתר המחייב והקובע בכל מועד הוא זה המפורסם באתר. תנאי השימוש באתר יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את זה.

1.6  ייתכן כי חלק מהשירותים המוצעים באתר אינם פעילים במועד מסוים, והם יעמדו לרשות המשתמשים עם הפעלתם.

1.7  בתנאי השימוש באתר ובמדיניות הפרטיות המונח "תוכן" או "תכנים", משמעם: כל תוכן, לרבות ומבלי לגרוע, טקסט, קישורים (Hyperlinks), עיצוב, איורים, תמונות, גרפיקה, תוכנות, גרפים, צליל, קטעי וידאו ו/או אודיו וכיו"ב.

1.8  כותרות הסעיפים הינן לשם נוחות והתמצאות המשתמשים והן לא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש באתר.

 

2. השימוש באתר

 

2.1   ביצוע רכישות באמצעות האתר יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 • המשתמש/ת מצהיר/ה כי הוא/היא בגיר/ה (מעל גיל 18) וכשיר/ה לבצע פעולות משפטיות מחייבות (אם המשתמש/ת קטין/נה או אינו/ה זכאי/ת לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את השימוש  באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס).
 • המשתמש/ת בעל/ת תעודת זהות ישראלית תקפה או שהינו תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
 • המשתמש/ת בעל/ת תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.
 • המשתמש/ת בעל/ת כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי ויכול/ה למסור מספר טלפון שבו ניתן ליצור עמו/ה קשר.
 • הרכישה היא לצריכה פרטית ולא רכישה סיטונאית.
 • הרכישה נעשית בתנאים הקבועים בתנאי השימוש באתר ובמדיניות הפרטיות.

2.2  החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות או לחסום את הגישה לרכישה ו/או הגלישה, באופן זמני או קבוע, של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש באתר ו/או הפוגעת בקניין הרוחני של החברה או של הקבוצה (כהגדרתה בתנאי השימוש באתר) ו/או צד אחר ו/או הפוגעת באופן כלשהו בניהול הרכישות באתר ו/או הפוגעת בפעילותו התקינה של האתר או מערכת המחשבים של החברה ו/או הקבוצה  ו/או לפי כל דין.

2.3  רישומיה הממוחשבים של החברה בקשר עם ביצוע פעולות על ידי המשתמשים באתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות אותן הפעולות.

  

3. מסירת פרטים על ידי המשתמשים

 

3.1  על מנת לבצע את ההזמנה המשתמשים יידרשו להירשם לאתר באמצעות כתובת דואר אלקטרוני, טלפון וסיסמה אישית. כמו כן, המשתמשים יידרשו לספק פרטים שיידרשו לצורך טיפול בהזמנה כגון שם מלא, כתובת מגורים, כתובת למשלוח, טלפון נייד, טלפון בבית, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות.

3.2  המשתמשים מאשרים ומסכימים כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונם ובהסכמתם וכי עצם מסירת הפרטים מעידה על הסכמה למסירתם ולשימוש בהם כמפורט בתנאי השימוש באתר. על המשתמשים למסור פרטים מדויקים ונכונים, על-מנת שהשימוש באתר יתאפשר במהירות וללא תקלות. מובהר בזאת, כי מסירת או הקלדת פרטים אישיים או מקצועיים כוזבים אסורה בהחלט, מהווה עוולה אזרחית ואף יכולה להוות עבירה פלילית, והעושה כן צפוי/ה להליכים משפטיים, פליליים ו/או אזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה  ו/או מי מטעמה עקב כך.

3.3  מובהר כי ככל שהמשתמשים יבחרו למסור כתובת דואר אלקטרוני ו/או מספר טלפון סלולארי, יהווה הדבר הסכמה מטעמם  לקבלת הודעות וחומר שיווקי שהחברה  מפיצה ו/או תפיץ בעתיד בין היתר באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד על ידי החברה לפי שיקול דעתה  ובין היתר באמצעות הודעות דוא"ל ו/או SMS  שיישלחו ישירות למכשיר הסלולארי של המשתמש/ת, ולהיכלל לשם כך במאגר הדיוור של החברה.

3.4  כמו כן, מסירת הפרטים האישיים, מהווה הסכמה לקבלת פרסום ודיוור באמצעי המדיה השונים מהחברה  ומחברות בקבוצת מילטין ("קבוצת מילטין" – כל אחת מהחברות הבאות ביחד ולחוד: בית ארז חוות מילטין בע"מ; פיש אנד פטס ישראל 1975 בע"מ; אליעזר לינביץ בע"מ; וחברות בנות וקשורות להן). המשתמש/ת יוכל/תוכל  לבקש להפסיק לקבל דברי פרסומות בכל עת.

3.5  למשתמשים ידוע והם מסכימים כי כל הפרטים שמסרו במהלך הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ולרבות מידע ונתונים שנאספו אודות משתמש/ת במהלך השימוש והגלישה באתר, ייאגרו במאגר המידע של החברה בהתאם למדיניות הפרטיות.. הרישום לאתר ו/או השימוש בו מהווים הסכמה ואישור של המשתמשים לאגור מידע כאמור ולעשות בו כל שימוש, בהתאם לדין.

3.6  ככל שמשתמש/ת אינו/ה מעוניין/נת לקבל הודעות או פרסום ודוור ניתן לבחור  בעת ההרשמה לאתר, שלא להצטרף לרשימת התפוצה של החברה  וכן ניתן  לבחור להסיר, בכל עת, את פרטי המשתמש/ת  מרשימת התפוצה.

3.7  החברה  נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע הנמסר על ידי המשתמש/ת. למרות האמור, החברה ו/או קבוצת מילטין או מי מטעמן  לא יהיו אחראים  בכל מקרה, לכל נזק שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש/ת ו/או מי מטעמו/ה כתוצאה מפגיעה במידע ו/או שימוש לא מורשה בו לרבות במקרים שאינם בשליטתן ו/או הנובעים מכוח עליון.

 

4. ביצוע רכישה באמצעות האתר

4.1  מכירה באתר היא מכירה במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי (מכירה רגילה). יובהר כי המחירים באתר עשויים להיות שונים מהמחירים בחנויות החברה (זולים יותר או יקרים יותר).

4.2  המשתמשים רשאים  לבחור מבין מגוון הפריטים שיוצעו למכירה באמצעות האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. המשתמשים יבחרו  את המוצר/המידה/המשקל/הצבע הרצויים של המוצר/ים המבוקש/ים. יובהר כי ככל שנפלה טעות בתיאור המוצר הדבר לא יחייב את החברה. אין להסתמך על פירוט מרכיבי המוצר המופיעים באתר שכן יתכנו טעויות או אי התאמות במידע. התנאים המדויקים לגבי המוצר מופיעים על גבי המוצר עצמו ויש לבדוק את הנתונים על גבי אריזת המוצר לפני השימוש. הצבעים שיוצגו באתר וכל תמונה שהיא הכוללת מוצר המוצע לרכישה, נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בינם לבין המוצרים במציאות; ולמשתמשים לא תהא כל טענה בשל כך.

4.3  בעבור כל מוצר באתר, יוצג "דף מוצר" בו יופיעו פרטי המוצר, מחירו והתנאים לרכישתו. החברה תהיה רשאית לעדכן את הדפים באתר מעת לעת, להוסיף או להחסיר פריטים, להסיר מוצרים שלגביהם אזל המלאי, להוסיף או להחסיר כמויות ו/או צבעים ולשנות את מחיר הפריטים המופיעים באתר.

4.4  המוצרים הנמכרים באתר אינם מיוצרים על-ידי החברה, אלא אך ורק משווקים על-ידה ולכן אין החברה מתחייבת לכל שינוי אשר עשוי להיות בין אם בעטיפת המוצר או רכיביו.

4.5  החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את סכום ההזמנה ו/או את כמות המוצרים, בכל הזמנה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

4.6  במסגרת הרכישה, ימסרו המשתמשים פרטים אישיים כמפורט בתנאי השימוש באתר וכן  יבחרו את האופן בו יבוצע המשלוח: משלוח לכתובת המשתמש/ת או איסוף עצמי. לבסוף, יאשרו המשתמשים  את ביצוע ההזמנה.

4.7  לאחר ביצוע ההזמנה תבדוק החברה את פרטי כרטיס האשראי עם חברת האשראי המתאימה ועם קבלת אישורה העקרוני של חברת האשראי, תישלח למשתמש/ת הודעת דוא"ל, בהתאם לפרטים שנמסרו.  מסירת כתובת הדוא"ל מהווה אישור מהמשתמש/ת לשלוח הודעות על ידי החברה בקשר עם ביצוע הזמנות בהתאם לפרטים שנמסרו. יובהר ויודגש כי משלוח הודעת הדוא"ל האמורה אינה מהווה ראיה על ביצוע הפעולה ואינה מחייבת את החברה.

4.8  רישומי המחשב הפנימיים של החברה ו/או מי מטעמה יהוו ראיה חלוטה לביצוע ההזמנה כאמור.

4.9  לאחר סיום התהליך ההזמנה המקוונת, נציגי שירות של החברה עשויים ליצור קשר טלפוני עם המשתמש/ת, לתיאום המשלוח וכדי לוודא את פרטי המשתמש/ת. במקרה כזה, חשבונית מס/קבלה תופק לאחר השיחה עם נציג השירות.

4.10          יובהר ויודגש כי ההזמנה מותנית בכך שהחברה תקבל את אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית. מניין הימים לצורך משלוח ההזמנה יחל רק במועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.

4.11          ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברות האשראי תוצג הודעה למשתמש/ת באתר ו/או תישלח למשתמש/ת הודעת דוא"ל על כך. יובהר כי במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה.

4.12          לאחר ביצוע ההזמנה יוכל המשתמש לקבל פרטים לגבי מצב ההזמנה ו/או המשלוח באמצעות הצ'אט באתר/ שירות הלקוחות של החברה.

4.13          כל הזמנה של מוצר כפופה לאישור החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאשר, לדחות או להגביל הזמנה כלשהי, בכל עת, וזאת על פי שיקול דעתה ולא תתקבל כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

4.14          מובהר בזאת כי הזמנה שלא אושרה באמצעות אישור הזמנה שנשלח מהחברה למשתמש/ת לא תחייב את החברה בכל דרך שהיא.

4.15          אם חלה טעות בפרטי המוצר, זמינותו או מחירו המופיעים באתר, לרבות ביחס להנחות או מבצעים,  או אם חלה טעות בעלות המשלוח, או בקיום הנחות או פטור בדמי משלוח רשאית החברה לבטל את ההזמנה גם לאחר אישור החברה ו/או אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב.

4.16          החברה רשאית ליצור קשר טלפוני עם המשתמשים לצורך החלפת מוצר שנרכש במוצר דומה באותה עלות, זאת במקרים חריגים אשר בהם לא ניתן לספק את המוצר שהוזמן, לרבות מקרים שאינם בשליטת החברה. החברה רשאית לבטל את ההזמנה במקרה של אי הסכמה עם המשתמש/ת על מוצר חלופי.

4.17          לחברה לא תהיה כל אחריות בגין טעויות חיוב אלא אם כן המשתמש/ת יודעי/תודיע לחברה על טעות מסוג זה, לא יאוחר משישים (60) יום מיום הרכישה.

4.18          החברה תהיה רשאית לבטל כל רכישה שבוצעה בניגוד להוראות תקנון זה או במקרה של חשש שנעשתה פעולה בניגוד לדין כלשהו החל על החברה ו/או על המשתמש/ת.

4.19          החברה  תספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס האשראי של המשתמש/ת ולכתובת אשר ציין/נה המשתמש/ת, והכל בכפוף למלאי הזמין בחברה ולתנאי השימוש באתר

4.20          החברה  עשויה להעניק מפעם לפעם קופונים למשתמשים  לרבות בעת ההרשמה לאתר, או במסגרת מבצעים מיוחדים וכיו"ב המעניקים הנחה או הטבה לרכישה באתר. מובהר כי ניתן לממש קופון אחד למשתמש/ת  במסגרת עסקה, אלא אם נכתב אחרת במפורש במסגרת הקופון. כל שימוש בקופון כפוף לתנאיו וזאת בנוסף לתנאים המפורטים בתנאי השימוש באתר.

4.21          במקרה של פעילות מיוחדת באתר כגון מארזי מתנה, הנחות והטבות ייחודיות, הפעילות מוגבלת למלאי הקיים והיא עד גמר המלאי ו/או לשיקול דעת החברה.

4.22          אופן הצגת המוצרים ו\או השירותים באתר, ייקבע מעת לעת על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה.

4.23          תמונות המוצרים ו/או השירותים המופיעות באתר נועדו להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את החברה ותיאור המוצרים ו/או השירותים ייגבר על המידע המשתקף מהתמונה.

4.24          החברה אינה נושאית באחריות לכל שירות של צד שלישי, בין אם מוצע באמצעות האתר ובין אם הוזמן ישירות על-ידי המשתמשים.

4.25          כל המוצרים המוצעים למכירה באתר הם חדשים ותקינים אלא אם צוין אחרת.

4.26          בכל מקרה שהמשתמש/ת סבור/ה כי קיבל/ה מוצר פגום יש לפנות לשירות הלקוחות של החברה על מנת לטפל בפנייה, בהתאם להוראות תנאי שימוש באתר אלה והוראות כל דין.

5. משלוח ואספקה

החברה מציעה למשתמשים שתי דרכים לקבל את המוצרים שהוזמנו על ידיהם מהאתר – משלוח לכתובת המשתמש/ת ואיסוף עצמי מחנויות נבחרות ברשת החברה. המשתמשים נדרשים לבחור לאחר בחירת המוצרים ובטרם השלמת הרכישה, את אופן קבלת המוצרים. מובהר כי תיאום המשלוח לכתובת המשתמש/ת או איסוף עצמי מסניפי רשות החברה, יאושר רק לאחר שיחה עם נציג של מוקד ההזמנות של החברה. אי מענה טלפוני על ידי המשתמש/תן עלול ליצור עיכוב בזמני הפצת המשלוח. יובהר כי המועד הקובע לכל עניין הוא כפי שנרשם במחשבי החברה ורישומו במחשבי החברה ישמש כראייה מכרעת לעניין זה.

6. משלוח לכתובת המשתמש/ת

הוראות פרק זה יחולו במקרה שהמשתמש/ת בחר/ה באפשרות משלוח עד הבית:

6.1  החברה תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל שצוינה  בעת ההזמנה.

6.2  המשתמשים  יידרשו לשלם דמי משלוח  כפי שיפורט באתר מעת לעת. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצרים, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, למעט על פי דין. החברה רשאית לשנות את גובה דמי המשלוח ו/או את התנאים לפטור מתשלום דמי משלוח (ואף לבטל את הפטור כליל), לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד ששינוי כאמור יחול רק על הזמנות שבוצעו לאחר מועד השינוי.

6.3  עיכוב בזמני האספקה שאינו עולה על 7 ימי עסקים לא ייחשב כהפרה מצד החברה.

6.4  מועד אספקת המוצרים המצוין באתר או בתנאי שימוש אלה מתייחס לימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, שבתון, ערבי חג וימי חג) כאשר תחילת ספירתם הוא ממועד אישור ההזמנה על ידי נציג מוקד ההזמנות.

6.5  החברה  עשויה להקדים את מועד האספקה וזאת בכפוף למדיניות חברות המשלוח ותנאי המשלוח שיצוינו באתר בעת ביצוע ההזמנה. הזמנה שבוצעה ביום עסקים לאחר השעה 12:00, או ביום שאינו יום עסקים, תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת.

6.6  החברה  לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדויקים ו/או לא מלאים שמסרו משתמשים  ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה לרבות שביתות, השבתות, מצב חירום ביטחוני וכיוצ"ב.

6.7  אספקת המוצרים מתבצעת באמצעות חברת משלוחים חיצונית. לא תתאפשר אספקת מוצרים מחוץ לשטחי ישראל, וכן החברה אינה מתחייבת לספק את המוצרים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית.

6.8  בנוסף לאמור בתנאי שימוש אלה, גם התקנון של חברת דואר ישראל או כל גוף אחר באמצעותו תבצע החברה את המשלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי, יחול על כל משלוח של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את המשתמשים.

 

7. איסוף עצמי 

הוראות פרק זה יחולו במקרה שהמשתמשים בחרו באפשרות איסוף עצמי וזאת אך ורק במידה שהאופציה פתוחה למשתמשים בעת ביצוע ההזמנה וכן בכפוף לכך שהחברה אישרה למשתמש/ת בעת ביצוע ההזמנה את בקשתו/ה לאיסוף עצמי.  ככל שלא קיימת אופציה זאת לא תהיה החברה מחויבת לאפשר איסוף עצמי.

7.1  איסוף עצמי יתאפשר  ללא תשלום,  רק באותן  חנויות רשת זולו המפורטות ברשימה שתוצג למשתמש/ת .

7.2  איסוף המוצרים שהוזמנו והבאתם ממחסן החברה לחנות החברה יעשה במועד שתקבע החברה ועליו תנתן הודעה למשתמש/ת בעת ביצוע ההזמנה. עיכוב באיסוף המוצרים של עד שבעה ימי עסקים לא יהווה הפרה מצד החברה.

7.3  לאחר השלמת איסוף המוצרים והבאתם לחנות החברה, יצור נציג החברה קשר עם המשתמש/ת לצורך עדכונו/ה בדבר הגעת החבילה לחנות.

7.4  החבילה תמתין למשתמש/ת  בחנות הרלוונטית למשך 2 ימי עסקים או פרק זמן ארוך יותר שתקבע החברה לפי שיקול דעתה  מהמועד שתואם עם המשתמש/ת ואם החבילה לא תיאסף בתוך התקופה האמורה, יחשב הדבר כסירוב לקבל, ההזמנה תחזור למחסן החברה.

8. מדיניות החלפות והחזרות

8.1  החלפות וזיכויים ייעשו בהתאם למחיר ששולם בעד המוצרים בפועל (לא כולל דמי משלוח), כפי שהוא מופיע בחשבונית הקנייה, בניכוי הנחות, הטבות וכדומה.

8.2  ניתן להחליף מוצרים שנרכשו באתר או להחזירם לחנות ברשת זולו תמורת זיכוי בחנויות רשת זולו, בתוך 14 ימים  ממועד קבלת המוצר, ובלבד שהמוצר תקין, באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש, בצירוף חשבונית קנייה ובכפוף לכל דין.

8.3  למרות האמור, החברה עשויה לאשר החלפה/החזרה תמורת זיכוי לרכישה חוזרת בחנויות רשת זולו של מזון יבש ארוז, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, במקרה שבו המזון אינו מתאים לבעל החיים שעבורו נרכש, ובלבד ששק המזון יוחזר עד 14 ימים מיום קבלת המוצר ויוחזר  באריזתו המקורית, ובתכולה שלא תפחת מ-75% מהמשקל המצוין על גבי השק. מובהר כי החברה לא תהיה מחויבת לאשר את החלפת/החזרת המזון, לרבות במקרה שהחברה תהיה בדעה כי ההחזרה נעשית תוך ניצול לרעה של אפשרות החלפה/החזרה זו או במקרה של משתמש/ת  שמחליף/פה מזון כאמור באופן שיטתי.

8.4  ההחלפה בחנויות רשת זולו של מוצרים אשר נרכשו באתר האינטרנט, תיעשה בכפוף לזמינותם במלאי בחנויות.

8.5  אין במדיניות החזרת המוצרים של החברה כדי לגרוע מהוראות כל דין. בפרט, אין באמור כדי לגרוע מזכות המשתמשים לביטול עסקה, לרבות ביחס למוצרים המפורטים בסעיף זה, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ככל שחלים עליהם.

8.6  למרות האמור:

 • לא ניתן להחליף מוצרים אשר נרכשו באתר האינטרנט ואשר הם בלעדיים לאתר או אינם מצויים במלאי בחנויות רשת זולו, אלא רק להחזירם תמורת זיכוי כספי בכרטסת, או החזר כספי בכפוף לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן בעניין ביטול עסקה.
 • לא ניתן להחליף מוצרים שנרכשו במבצעים אלא רק להחזירם תמורת זיכוי לרכישה חוזרת בחנויות רשת זולו (לא באתר).
 • לא ניתן להחזיר פריט בודד שנרכש כחלק ממארז (מבצעי קנה קבל). ביטול העסקה יתאפשר רק ביחס לכלל הפריטים או לחלופין יגבה על המוצר שהתקבל במתנה / במבצע,  מחיר מלא אשר יקוזז מההחזר.
 • לא תתאפשר החזרת/החלפת מזון רפואי ומזון לחתולי חצר.


   9.     מדיניות ביטול עסקה על ידי המשתמשים

המשתמשים זכאים  לבטל עסקת רכישת מוצרים באתר החברה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 והתקנות על פיו ("חוק הגנת הצרכן") ככל שחלים על המשתמש/ת . הפירוט המובא להלן הוא תקציר לא מחייב של הכללים המלאים והמחייבים הנמצאים בחוק הגנת הצרכן. אין באמור בתקציר זה כדי להגביל את זכויותיה של החברה  או את זכויותיו הקוגנטיות של המשתמש/ת  ככל שזכאי להגנה על פי  חוק הגנת הצרכן.

9.1  מועד הביטול: אפשר לבטל את ההזמנה בתוך: (א) 14 ימים ממועד ביצועה; (ב) 14 ימים מיום קבלת המוצר; (ג) 14 ימים מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן – לפי המועד המאוחר ביניהם.

9.2  דרכי הביטול: החברה מאפשרת לבטל עסקה שנעשתה באתר האינטרנט, באמצעות הודעת ביטול שימסרו המשתמשים  בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן:

 • בעל פה, באמצעות שירות הלקוחות של רשת זולו, בטל' 073-7692227; או בהודעה בעל פה באחת מחנויות רשת זולו;
 • בדואר רשום, לכבוד מ.ז. זולו פט וט בע"מ, שירות לקוחות רשת זולו, ת.ד. 7006, רחוב האדום 6, א.ת כנות, גדרה 7982501;
 • בדואר אלקטרוני, לכתובת service@zoolu.co.il;
 • באמצעות האינטרנט, בכתובת  www.zoolu.co.il.

9.3  בהודעת הביטול יש לציין את שם המשתמש/ת  ואת מספר תעודת הזהות שלו/ה. כדי לסייע לחברה  לאתר את העסקה הרלוונטית, יש לצרף להודעת הביטול את מספר הטלפון  וחשבונית/קבלה לשם זיהוי העסקה וסכומה.

9.4  במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו למשתמשים בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת הנכס או השירות תוך הפרה של תנאי השימוש באתר על ידי החברה ("אי התאמה") תחזיר החברה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המשתמש/ת  בגין המוצר הפגום, תבטל את החיוב בשל ההזמנה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהמשתמש/ת. על המשתמשים לבדוק את  המוצרים שהוזמנו באתר מיד עם קבלתם ולהודיע לחברה מיד אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שהמופיע באתר.

9.5  במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה כהגדרתה לעיל  תחזיר החברה בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר ההזמנה ששולם על ידי המשתמש/ת, תבטל את החיוב בשל ההזמנה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ותהיה רשאית לגבות או להפחית מהתשלום המוחזר למשתמש/ת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מגובה ההזמנה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

9.6  אין בזכות של משתמשים לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות המשתמשים  לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. על מנת להימנע מנזק למוצר, יש להחזיר את  המוצר  באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

9.7  בהתאם לתיקון 47 לחוק הגנת הצרכן, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק ועולה חדש (כהגדרתם בחוק), שביצע עסקה באתר האינטרנט של החברה אשר כללה שיחה טלפונית עם נציג החברה, יהיו רשאים לבטל את ההזמנה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצוע ההזמנה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר.

 

10.  מדיניות ביטול עסקה על-ידי החברה

10.1     החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה או להציע למשתמש/ת מוצר חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

 • במקרים בהם משתמש פעל באופן בלתי חוקי ו/או בניגוד להוראות הדין;
 • במקרים בהם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילויות בלתי חוקיות;
 • במקרים בהם ההזמנה בוצעה ללא הזנת פרטיו המלאים/המדויקים של מבצע ההזמנה;
 • במקרים בהם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו/ה המלאים של המשתמש/ת;
 • במקרים בהם לאחר ביצוע ההזמנה התברר כי הפריט אזל מהמלאי;
 • במקרים של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור או תקלות מחשב או אינטרנט, או כל אירוע שאינו בשליטת החברה, המונעים לדעת החברה את ביצוע ההזמנה ו/או אספקת המוצרים;
 • במקרים בהם המשתמש/ת  אשר בחר/ה באיסוף מחנות לא אסף/פה את הפריטים שהוזמנו על ידו/ה בתוך 14 ימי עסקים;
 • במקרים בהם סבורה החברה כי המשתמשים ו/או צד ג' כלשהו מנסים או ניסו לחבל במזיד בפעילות האתר ובמערכת ביצוע ההזמנות, או כי בכוונתם  למכור את הפריטים שנרכשים באתר  לצד ג' (רכישה סיטונאית);
 • במקרים בהם החברה לא אישרה את ההזמנה כמפורט בתנאי השימוש באתר
 • במקרים בהם נעשתה טעות בתום לב בפירוט ו/או בתיאור המוצר/השרות, טעות בתנאי העסקה, ו/או במחיר משלוח ו/או טעות ביחס להטבות ו/או מבצעים ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני העסקה ו/או טעות בהזנת הנתונים באתר מצד החברה או המשתמש/ת  תהיה החברה רשאית לבטל את העסקה הספציפית הקשורה לטעות;
 • בכל מקרה אחר שלפי תנאי השימוש באתר רשאית החברה לבטל את ההזמנה.
 • במקרים בהם תעשה כל פעולה בניגוד לתקנון זה.
 • אם המשתמש הזמין מספר מוצרים וההזמנה סופקה באופן חלקי (לרבות חוסר במלאי), המשתמש/ת י/תחויב רק בגין המוצרים שסופקו בפועל והחיוב, ככל שהיה, בגין המוצרים שלא סופקו יבוטל. המשתמש/ת נותן בזאת  את הסכמתו/ה לביטול יתרת העסקה לגבי המוצרים שלא סופקו.

 

10.2 בכל מקרה שהחברה עשתה שימוש בזכותה לבטל הזמנה לפי הוראות תנאי השימוש לא יהיה בכך כדי להטיל על החברה כל חבות לפצות את המשתמש/ת או לשלם לו/לה כל תשלום למעט החזר התשלום ששולם על ידי המשתמש/ת בגין ההזמנה. החברה ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל נזק ישר או עקיף או כל נזק אחר שנגרם למשתמש/ת או לצד שלישי עקב ביטול ההזמנה.

10.3 במקרה של ביטול הזמנה עקב מעשה או מחדל של המשתמש/ת רשאית החברה לגבות דמי ביטול בהתאם לשיעורים הקבועים בחוק הגנת הצרכן ולהפחיתם מהתשלום המוחזר למשתמש/ת או לתבוע אותם בדרך אחרת.

 

11.  שימושים אסורים באתר

11.1ללא מתן הרשאה מהחברה, מראש ובכתב, חל איסור לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת השימוש באתר:

 • לעשות שימוש מסחרי מכל סוג שהוא באתר, כולו או חלקו.
 • להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את האתר ו/או כל תוכן המופיע באתר.
 • להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של האתר ו/או כל תוכן המופיע באתר.
 • להציג את האתר ו/או כל תוכן המופיע בו בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או הצגתם בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי ו/או מחסירים דבר כלשהו.
 • לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר, לרבות באמצעים אוטומטיים.
 • לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש/ת אחר/ת ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן המופיע בו כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
 • שימוש באתר ו/או בתוכן המופיע בו לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.
 • לבצע כל פעילות שאינה חוקית או לעודד לביצוע פעילות כאמור.

11.2החברה עשויה לאפשר למשתמשים לפרסם תגובות, משובים ושאלות בקשר עם האתר ו/או המידע ו/או השירותים המוצעים בו, וכן לפנות באמצעותו לחברה לשם יצירת קשר ו/או בקשת או מסירת מידע אודות מוצרי החברה ו/או שירותיה, במקרים המתאימים. החברה אינה נושאת בכל אחריות ו/או חבות כלשהי הנוגעת לכל משוב, תגובה או שאלה שמקורה במשתמשי האתר ואף שומרת לעצמה את הזכות להסירם מהאתר בהתאם לדין.

11.3שימוש אסור באתר עלול להוביל למניעת גישת המשתמשים לאתר ואף לחשוף אותם לאחריות אזרחית ו/או פלילית, בהתאם לדין.

 

12. בעלות וזכויות קניין רוחני

12.1האתר, התוכן והמידע והמוצרים המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, הצגה ותוכן מילולי, איקונים, סימני מסחר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה, תוכנה, יישום, פרטי ותמונות מוצרים,  קוד מחשב וכל חומר אחר וכיו"ב מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים ושייכים לחברה ו/או לקבוצת מילטין ו/או מי מטעמה ו/או לגופים שלישיים שהתירו את השימוש ו/או שמסרו הסכמתם לשימוש שעושה בהם הקבוצה.

12.2חל איסור מוחלט על משתמשים או כל אדם להכניס שינויים, לבצע הליך הנדסה לאחור, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור או למסור לצד שלישי וכיו"ב כל חלק מהאתר ו/או התוכן ו/או המידע המופיע בו (לרבות אך לא רק, תמונות, טקסט, סימני מסחר, שם המותג קוד המקור, בסיס הנתונים, רשימת המוצרים וכיו"ב) מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב. יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם לפרסום ו/או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף, באמצעות תוכנות ו/או אמצעים אחרים, והפצת נתונים מתוך האתר, באופן מסחרי או פרטי.

12.3אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

12.4כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר ו/או המידע ו/או התוכן המופיע בו מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, שם המותג, קוד המקור, בסיס הנתונים, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר או במוצרים שבאתר, הינם רכושה המלא והבלעדי של החברה ו/או קבוצת מילטין או של צד שלישי שהתיר את השימוש ו/או שהרשה לקבוצה להשתמש בהם, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר בלעדית לחברה ו/או לקבוצת מילטין. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סמני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא באישור הקבוצה החברה מראש ובכתב.

12.5החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת לכבד זכויות של צדדים שלישיים. ככל שמשתמש/ת באתר ו/או גוף כלשהו טוענים לזכויות בתוכן מסוים המוצג באתר ו/או מתנגדים לשימוש שהחברה עושה בו כאמור, עליהם ליידע את החברה על כך באמצעות מסירת הודעה בכתב דרך כתובת הדואר האלקטרוני של החברה המוצגת באתר, תוך ציון מדויק של מיקום החומר הפוגע, פירוט מהות הפגיעה וציון כתובת דואר אלקטרוני למענה. ככל שתימסר לחברה הודעה כאמור, החברה תבחן את הפנייה תוך זמן סביר, ואם יימצא כי השימוש בתוכן המדובר אכן נוגד זכויותיו של צד שלישי, התוכן יוסר מהאתר.

12.6אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או הגנה קניינית של החברה ו/או קבוצת מילטין.

 

13.  אחריות

13.1החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת לספק למשתמשים חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חף משגיאות ו/או חסין מתקלות ואף עשויה שלא להיות למשתמשים גישה לאתר מעת לעת. החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת המאפשרים את הגישה לרשת האינטרנט. האתר יפעל בשעות הפעילות שיקבעו לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה.

13.2ידוע למשתמשים כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות ו/או מוצר המופיעים בו, מותאמים למדינת ישראל ומיועדים לשימוש במדינת ישראל, אלא אם כן צוין אחרת, וניתנים על-ידי החברה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As Is ו- As Available). החברה עושה מאמצים על מנת שהתוכן המופיע באתר יהא נכון, מדויק ועדכני. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת לכך, ויתכן כי התוכן אינו שלם ו/או שנפלו בו טעויות טכניות או אחרות, ולכן החברה לא תישא באחריות כלשהי לעדכניות, דיוק ושלמות המידע המצוי באתר ככל שמהידע הנכון מופיע על המוצר עצמו או בצירוף אליו.

13.3השירות באתר ניתן כמו שהוא (AS IS) ולא יהיו למשתמשים כל טענה, תביעה או דרישה בקשר עם תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיהם ולדרישותיהם.

13.4החברה לא תישא בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, בקשר עם האתר לרבות כל תוכן ו/או שירות ו/או מוצר המופיעים בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמשים. המשתמשים מצהירים ומתחייבים כי הם האחראים המלאים והבלעדיים לברר ולהתייעץ עם גורמים מקצועיים מתאימים לגבי החלטות הרכישה שלהם.

13.5מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה, בעלי מניותיה, מנהליה וחברות בנות ו/או חברות אם ו/או חברות קשורות לקבוצה ו/או כל מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזקי גוף ו\או נפש, נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, בכל תוכן ו/או שירות ו/או מוצר המופיעים בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע: 1) בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות ו/או מוצר המופיעים בו, מכל סיבה שהיא; 2) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמשים במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות ו/או מוצר המופיעים בו; 3) שימוש או הסתמכות על מידע, אימות נתונים, תכנים, המתפרסמים ו/או מופיעים ו/או ניתנים במסגרת האתר ו/או השימוש בו, לרבות טיבם ואיכותם, בין אם על-ידי החברה ובין אם על-ידי צדדים שלישיים; 4)  נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיו"ב בתוכן באתר.

13.6מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בשום מקרה לא תעלה האחריות החברה ושל בעלי מניותיה, הדירקטורים, נושאי המשרה והעובדים שלה במסגרת תנאי שימוש באתר אלה ו\או במסגרת עסקה כלשהי או בכל אופן אחר הקשור לשימוש באתר, על תשלום התמורה ככל ששולמה בפועל לחברה במסגרת העסקה, כמפורט ברכישה ובביצוע העסקה הרלוונטית. ככל שלא שולמה תמורה לא תעלה האחריות המצרפית על 1 ₪.

13.7מובהר, כי שיבוש בקליטת פרטי המשתמשים במחשבי החברה מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה למעשה או מחדל של החברה, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד המשתמשים כלפי החברה.

13.8המשתמשים מתחייבים בזאת לציית להוראות כל דין העשויות לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי השימוש.

13.9החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על-ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.

13.10      בכל סתירה ו/או אי התאמה מכל מין וסוג שהוא בין כל מידע ו/או תוכן המופיעים באתר לבין תנאי השימוש באתר  לרבות מדיניות הפרטיות, יגברו הוראות תנאי השימוש באתר ו/או מדיניות הפרטיות, לפי העניין.

13.11      אין בהגבלת האחריות בסעיף זה כדי לגרוע מהגבלת אחריות אחרת בתנאי השימוש באתר ומדיניות הפרטיות.

 

14. שיפוי

 

14.1המשתמשים ישפו את החברה, בעלי מניותיה, דירקטורים המכהנים בה, נושאי משרה ועובדיה, וישחררו אותם מכל חבות בכל תביעה, (לרבות תביעות צד שלישי), חבות, עלות, הפסד, נזק, הוצאה וכיו"ב (לרבות הוצאות משפט סבירות), העלולות להיגרם כתוצאה מגישת משתמשים לאתר ושימוש בו תוך הפרת תנאי שימוש אלה ו\או מדיניות הפרטיות ו\או הוראות הדין ו\או הפרת זכויות כלשהן (לרבות אך לא רק, זכות לפרטיות, זכויות יוצרים ו\או זכויות קניין רוחני אחרות).

14.2המשתמשים ישפו את החברה, בעלי מניותיה, דירקטורים המכהנים בה, נושאי משרה ועובדיה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום ו/או הוצאה, פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות הייעוץ המשפטי, הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמשים.

 

15. סמכות שיפוט וברירת דין

 

על כל שימוש מכל סוג שהוא באתר ו/או על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש זה ו/או בכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מתנאי השימוש תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

 

16. שונות

16.1תנאי השימוש באתר ומדיניות הפרטיות מהווים את ההסכם המלא בין המשתמשים לבין החברה בכל הנוגע לשימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

16.2אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.

16.3כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד החברה למימוש זכויותיה ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאי השימוש ו/או הסכמתה לסטות מתנאי השימוש לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה מצד החברה ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר.

16.4החברה רשאית להעביר ו/או להמחות בכל עת את כל זכויותיה ו/או התחייבויותיה במסגרת תנאי שימוש אלה לצד שלישי כלשהו ללא הודעה מראש וללא הסכמת המשתמשים, ובלבד שזכויות המשתמשים לפי תנאי שימוש אלה יישמרו. מובהר כי המשתמשים אינם רשאים להעניק, להמחות או להעביר בכל צורה את זכויותיהם ו/או התחיבויותיהם בהתאם לתנאי שימוש באתר אלה, ללא הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב. כל ניסיון לעשות כן ללא הסכמת החברה דינו  בטלות.

16.5תנאי השימוש באתר ו/או השימוש באתר אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמשים לבין החברה.

17.  יצירת קשר

בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, המשתמשים יוכלו לפנות לחברה בדואר אלקטרוני, לכתובת  service@zoolu.co.il;

 בכל פניה יש לכלול פרטים מלאים של הפונה לרבות, כתובת ואימייל ליצירת קשר.

החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.