עכשיו בזולו: משלוח חינם בקנייה מעל 150 ש"ח

מדיניות ביטולים והחזרות

החלפות והחזרות

 1. החלפות וזיכויים ייעשו בהתאם למחיר ששולם בעד המוצרים בפועל (לא כולל דמי משלוח), כפי שהוא מופיע בחשבונית הקנייה, בניכוי הנחות, הטבות וכדומה.
 2. ניתן להחליף מוצרים שנרכשו באתר או להחזירם תמורת זיכוי בכל אחת מחנויות רשת זולו, בתוך 14 ימי עסקים ממועד הרכישה, ובלבד שהמוצר תקין, באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש, בצירוף חשבונית קנייה ובכפוף לכל דין. 
 3. למרות האמור, החברה עשויה לאשר החלפה/החזרה תמורת זיכוי לרכישה חוזרת של מזון יבש ארוז, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, במקרה שבו המזון אינו מתאים לבעל החיים, ובלבד ששק המזון יוחזר עד 14 ימים מיום הרכישה באריזתו המקורית, ובתכולה שלא תפחת מ-75% מהמשקל המצוין על גבי השק. מובהר כי החברה לא תהיה מחויבת לאשר את החלפת/החזרת המזון, לרבות במקרה שהחברה תהיה בדעה כי ההחזרה נעשית תוך ניצול לרעה של אפשרות החלפה/החזרה זו או במקרה של לקוח שמחליף מזון כאמור באופן שיטתי.
 4. ההחלפה בחנויות זולו של מוצרים אשר נרכשו באתר האינטרנט, תיעשה בכפוף לזמינותם במלאי בחנויות.
 5. למרות האמור:
 • לא ניתן להחליף מוצרים אשר נרכשו באתר האינטרנט ואשר הם בלעדיים לאתר או אינם מצויים במלאי בחנויות רשת זולו, אלא רק להחזירם תמורת זיכוי כספי בכרטסת, או החזר כספי בכפוף לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן בעניין ביטול עסקה (ר' להלן).
 • לא ניתן להחליף מוצרים שנרכשו במבצעים אלא רק להחזירם תמורת זיכוי לרכישה חוזרת בחנויות זולו (לא באתר).
 • לא ניתן להחזיר פריט בודד שנרכש כחלק ממארז (מבצעי קנה קבל). ביטול העסקה יתאפשר רק ביחס לכלל הפריטים או לחלופין יגבה על המוצר שהתקבל במתנה / במבצע מחיר מלא אשר יקוזז מההחזר.
 • לא תתאפשר החזרת/החלפת מזון רפואי ומזון לחתולי חצר.
 1. אין במדיניות החזרת המוצרים של החברה כדי לגרוע מהוראות כל דין. בפרט, אין באמור כדי לגרוע מזכות הלקוח/ה לביטול עסקה, לרבות ביחס למוצרים המפורטים בסעיף זה, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. לעניין ביטול עסקה – ר' להלן.


ביטולים

צרכן הרוכש מוצר באתר זולו רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן"). הפירוט המובא להלן הוא תקציר לא מחייב של הכללים המלאים והמחייבים הנמצאים בחוק הגנת הצרכן. אין באמור בתקציר זה כדי להגביל את זכויותיה של זולו או את זכויותיו הקוגנטיות של הצרכן, על פי חוק הגנת הצרכן.

 1. אם התחרטת, אפשר לבטל עסקה שבמסגרתה רכש צרכן מוצר/ים מאתר האינטרנט של זולו בהתאם לאמור להלן. נבהיר כי הכללים לביטול עסקה בעקבות פגם במוצר או בעקבות אי התאמה בין המוצר שסופק לצרכן לבין הפרטים שנמסרו לצרכן באתר שונים, והם מפורטים בחוק הגנת הצרכן.
 2. מועד הביטול: אפשר לבטל את הרכישה בתוך: (א) 14 ימים ממועד ביצועה; (ב) 14 ימים מיום קבלת המוצר; (ג) 14 ימים מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן – לפי המועד המאוחר ביניהם.
 3. דרכי הביטול: זולו מאפשרת לבטל עסקה שנעשתה באתר האינטרנט, באמצעות הודעת ביטול שימסור הצרכן בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן ובהתאם לדרכי ההתקשרות המפורטות להלן:
 • בעל פה, באמצעות שירות הלקוחות של זולו, בטל' 073-7692227; או בהודעה בעל פה באחת מחנויות רשת זולו;
 • בדואר רשום, לכבוד מ.ז. זולו פט וט בע"מ, שירות לקוחות זולו, ת.ד. 7006, רחוב האדום 6, א.ת כנות, גדרה 7982501;
 • בדואר אלקטרוני, לכתובת service@zoolu.co.il;
 • באמצעות האינטרנט, בכתובת  www.zoolu.co.il.

בהודעת הביטול יש לציין את שם הצרכן ואת מספר תעודת הזהות שלו. כדי לסייע לזולו לאתר את העסקה הרלוונטית, מתבקש הצרכן לצרף להודעת הביטול את מספר הטלפון שלו וחשבונית/קבלה לשם זיהוי העסקה וסכומה.

 1. במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לצרכן בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה") תחזיר זולו, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן בגין המוצר הפגום, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול
  החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהצרכן.
  1. במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, תחזיר זולו בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ותהיה רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
  2. אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של זולו לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי.
  3. על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
  4. בהתאם לתיקון 47 לחוק הגנת הצרכן, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק ועולה חדש (כהגדרתם בחוק), שביצע עסקה באתר האינטרנט של זולו אשר כללה שיחה טלפונית עם נציג זולו, יהיו רשאים לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב), לפי המאוחר.

 

ביטול עסקת הרכישה על-ידי החברה

 1. זולו שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה (עסקת רכישה) או להציע לצרכן מוצר חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
 • במקרים בהם משתמש פעל באופן בלתי חוקי ו/או בניגוד להוראות הדין;
 • במקרים בהם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילויות בלתי חוקיות;
 • במקרים בהם ההזמנה בוצעה ללא הזנת פרטיו המלאים/המדויקים של מבצע ההזמנה;
 • במקרים בהם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של הצרכן;
 • במקרים בהם לאחר סיום עסקת הרכישה התברר כי הפריט אזל מהמלאי;
 • במקרים של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך ביצוע העסקה;
 • במקרים בהם הצרכן אשר בחר באיסוף מסניף אינו הגיע לחנות לאסוף את הפריטים שהוזמנו על ידו בתוך 14 ימי עסקים;
 • במקרים בהם סבורה החברה כי בכוונת הצרכן המזמין למכור את הפריטים שנרכשו על-ידו באתר לצד ג' (רכישה סיטונאית);
 • במקרים בהם נעשתה טעות בתום לב בפירוט ו/או בתיאור המוצר/השרות, טעות בתנאי העסקה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני העסקה ו/או טעות בהזנת הנתונים באתר מצד החברה או הצרכן המזמין, תהיה החברה רשאית לבטל את העסקה הספציפית הקשורה לטעות;
 • במקרים בהם תעשה כל פעולה בניגוד לתקנון זה.